ششمین کنفرانس بین المللی زبان، زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی زبان، زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات

The Sixth International Conference on Languages, Linguistics, Translation and Literature (virtually)

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی زبان، زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات

ششمین کنفرانس بین المللی زبان، زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ توسط ، مؤسسه پژوهشگران انديشمند در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی زبان، زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی زبان، زبان شناسی ،ترجمه و ادبیات