دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشگران انديشمند در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی