سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS

پوستر سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،مؤسسه پژوهشگران انديشمند در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی