کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS

پوستر کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پژوهشگران انديشمند در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی مراجعه فرمایید.