یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، دی ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

Eleventh International Laboratory and Clinical Congress

پوستر یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهراندانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر تهران برگزار گردید.