یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، دی ماه 97

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

Eleventh International Laboratory and Clinical Congress

پوستر یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی باکتری شناسی پزشکی

رویکرد های جدید در بیوشیمی بالینی ، کنترل کیفی و عناصر کمیاب

رویکردهای جدید در تشخیص و درمان سرطان

کاربردهای جدید بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در علوم پزشکی

رویکردهای جدید در ژنتیک پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی هماتولوژی و بانک خون

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی ایمنی شناسی پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی قارچ شناسی پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات داروشناسی و سم شناسی پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات داروشناسی و سم شناسی پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات فیزیولوژی پزشکی

رویکردهای جدید تشخیصی در تحقیقات فیزیک پزشکی

رویکردهای جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی ویروس شناسی پزشکی

تحقیقات بیوانفورماتیک تشخیصی و بالینی

و موارد دیگر...