نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، اسفند ماه ۱۳۹۵

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

9th International Congress of Laboratory and Clinic

پوستر نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران در شهر تهران برگزار گردید.