چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی، شهریور ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

The 4th International Conference on Fundamental Research in Law and Judicial Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی