سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

The third international conference on research findings in law and judicial sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی