اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

First International Conference on Research Findings in Law and Judicial Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.