دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

2nd International Conference on Research Findings in Law and Judicial Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی