اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

The first international conference on agriculture, food industry and environment

پوستر اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست