دومین کنفرانس انرژی بادی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

پوستر دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،انجمن انرژی بادی ایرانانجمن علمي انرژي بادي ايران در شهر تهران برگزار گردید.