نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران

نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران

First Iranian Wind Energy Conference

نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی انرژی بادی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران