نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران

First Iranian Wind Energy Conference

نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط ،انجمن انرژی بادی ایرانانجمن علمي انرژي بادي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران