پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ماه ۱۳۸۷

پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

15 Iranian Seminar on Organic Chemistry

پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي در شهر کرمانشاه برگزار گردید.