چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

The forth national conference on sustainable development in electrical and computer engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،شرکت پیام آوران مجلسیدانشکده مهارت و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر