اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

First National Conference on Sustainable Development in Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،تاباوب در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر