چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی، آبان ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

The 4th International Conference on Research Findings in Law and Judicial Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی