دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی، آبان ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

2nd International Conference on Fundamental Research in Law and Judicial Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی