سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی، شهریور ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

The third international conference on fundamental research in law and judicial sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی