اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

First International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی