اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

First International Conference on Chemical Research Findings and Chemical Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی