اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

First International Conference on Research Findings in Management, Economics and Accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری