چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

The 4th International Congress of Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست