اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی، خرداد ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی

First Conference on Agricultural and Environmental Sciences

پوستر اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی

اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی