سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

3rd International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست