ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۴

ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

Iranian Weed Journal

پوستر ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

ششمین همایش علوم علف های هرز ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بیرجند،انجمن علوم علف های هرز ایران در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش علوم علف های هرز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش علوم علف های هرز ایران