چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، بهمن ماه ۱۳۹۰

چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران

Iranian Weed Journal

پوستر چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران

چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران