پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران

پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران

5th Iranian Weed Science Congress

پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۲ تا ۴ شهریور ۱۳۹۲ توسط انجمن علوم علفهای هرز ایران در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران