کنفرانس فیزیک ایران 1388

کنفرانس فیزیک ایران 1388

Iranian Physics Conference 1388

کنفرانس فیزیک ایران 1388 در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ تا ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1388