کنفرانس فیزیک ایران 1388، مرداد ماه ۱۳۸۸

کنفرانس فیزیک ایران 1388

Iranian Physics Conference 1388

کنفرانس فیزیک ایران 1388 در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايراندانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1388 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1388