کنفرانس فیزیک ایران 1385، شهریور ماه ۱۳۸۵

کنفرانس فیزیک ایران 1385

Iranian Physics Conference 1385

کنفرانس فیزیک ایران 1385 در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايراندانشگاه صنعتي شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1385 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1385