کنفرانس فیزیک ایران 1385

کنفرانس فیزیک ایران 1385

Iranian Physics Conference 1385

کنفرانس فیزیک ایران 1385 در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۵ تا ۹ شهریور ۱۳۸۵ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1385