هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

07th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۳ تا ۲ شهریور ۱۳۷۳ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی