یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

11th Intelligent Systems Conference

یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط انجمن سیستمهای هوشمند ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند