ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند، آذر ماه ۱۳۸۳

ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

6th Intelligent Systems Conference

ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۳ توسط ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند