کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، مرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش و دانشگاه استانبول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی