سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

3rd Iranian conference on Renewable Energies and Distributed Generation

سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران