اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ماه 88

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران مراجعه فرمایید.


انرژیهای تجدیدپذیر:
•تولید انرژی الکتریکی بادی، پیش بینی سرعت باد و نقشه های باد
• انرژی خورشیدی : فتوولتائیک و حرارتی
• انرژی زمین گرمایی
• انرژی اقیانوسی :جزر و مد و امواج
• زیست توده و سوختهای بیولوژیکی
• پیل سوختی
• روشهای ذخیره سازی انرژی
• سایر منابع انرژی تجدیدپذیر

تولید پراکنده:
•مدلسازی و شبیه سازی تولید پراکنده
•اثرات متقابل سیستمهای قدرت و منابع تولید پراکنده
•طراحی، بهره برداری و مدیریت تولید پراکنده
•کنترل و حفاظت تولید پراکنده
•امنیت و پایداری سیستمهای تولید پراکنده
•منابع تولید پراکنده در بازار برق
•کاربرد سیستمهای هوشمند در سیستمهای تولید پراکنده
•سایر موضوعات مرتبط با سیستمهای تولید پراکندهمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران