دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

10th National Conference of Recommendations

دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ تا ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها