چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها، اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط ،جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها