ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها، مهر ماه ۱۳۸۷

ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

Sixth National Conference on the Proposal System

ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۷ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها