هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

The 8th Festival and Conference on Suggestion System

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲ دی ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش
1- ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد مشتری
2- اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره­وری سازمان
3- تحکیم  و نهادینه سازی وجدان کار، اخلاق حرفه­ای، مسئولیت پذیری اجتماعی
4- بهبود مستمر در عملکرد کارکنان و سازمان
5- توسعه سرمایه انسانی و نیل به  تعالی سازمانی
6- شناسایی الگوهای برتر کارکردی در سازمان­های تولیدی، خدماتی

محورهای همایش
1- نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان
2- تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره­وری سازمانی
3- مبانی ارزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از منظر ایدوئولوژی اسلام
4- نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در گسترش فرهنگ و اندیشه درسازمان
5- نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در توانمندسازی کارکنان و  سازمان
6- تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تحکیم اعتماد و همدلی میان مدیران و کارکنان
7- بررسی نمونه­های کارکردی و عملیاتی از مدیران حمایت­گر و موفق در اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
8- تجزیه و تحلیل  به منظور  ارائه روش های  مناسب جهت اجرای بهینه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری
9- تجزیه و تحلیل جایگاه کارکردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
10-   نمونه­های کارکردی از بهبود فرایندهای کاری ناشی از اجرای نظام پیشنهادها در سازمان­های تولیدی، خدماتی
11-   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری و بازاریابی الکترونیکی
12-   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و  ارتقاء سطح تعلق سازمانیمقالات پذیرش شده در هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها