چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری

Fourth International Conference on Art and Architecture

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری

چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه باهارات هند برگزار گردید.