هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، مهر ماه ۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

The 8th International Conference on Economics and Management

هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،مركز ارتباطات دانشگاهي ICOAC در شهر سیرجان برگزار گردید.