هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، تیر ماه ۱۳۹۵

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

The 7th International Conference on Economics and Management

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،مركز ارتباطات دانشگاهي ICOAC برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت