کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت

International Conference on Mechanical Science and Industry

پوستر کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت

کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه دولتي فني و مهندسي بوئين زهرا در شهر بوئین زهرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت