چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، فروردین ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

The 4th National Conference on Management, Psychology and Behavioral Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری