دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، فروردین ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

Second National Conference on Management, Psychology and Behavioral Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری