اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

First National Conference on Management, Psychology and Behavioral Sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ توسط ،با مشارکت دانشگاهها و مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری