هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ توسط انجمن زمین شناسی مهندسی و دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.


موضوعات کنفرانس
زمین شناسی مهندسی سد و منابع آب
زمین شناسی مهندسی ابنیه های تاریخی
کاربرد فناوری های نوی در زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی زیست محیطی
آموزش و تحقیقات در زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی مهندسی شهری
زمین شناسی مهندسی ابنیه های تاریخی
زمین شناسی مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی
ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ ها و خاک ها
زمین شناسی مهندسی سد و سازه های آبی
فناوری های نوین در زمین شناسی مهندسی
زمین پزشکی
زمین شناسی زیست محیطی
خطرات زمین شناسی

مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران